Cisco UCS PowerTool ile vLAN Migration

Image for post
Image for post

Mevcut UCS Manager ortamınızda yıllar içerisinde birikmiş vLAN’larınızı günü geldiğinde yeni bir ortama taşımak istediğinizde yüksek miktarda vLAN’ı UCS Manager içerisine elle girmek biraz can sıkıcı olabilir. Ek olarak manuel yapılan bu işlemde hata yapma ve gözden kaçırma olasılığı oldukça yüksektir. 20–30 adet vLAN’ı elle girmek belki 5–10 dakikanızı alır ama bu adet yüzlerce olduğunda o zaman biraz canınız sıkılabilir.

Cisco UCS PowerTool ile eski yada mevcut ortamınızda bulunan vLAN’ları CSV formatında export ettikten sonra birkaç adımla yeni UCS Manager ortamı üzerine adet farketmezsizin hatasız aktarabilirsiniz.

Başlarken PowerTool aracını Cisco Download üzerinden indirebilirsiniz.

Image for post
Image for post

Mevcut ortamda bulunan vLAN’ları import ederek başlayabiliriz.

Image for post
Image for post

Export edilen vLAN’ların üzerinde ilgili düzenlemeleri yapıyoruz.

Image for post
Image for post

=CONCATENATE(A1;”,”;B1)

Tag ve vLAN numaraları virgül ile ayrılmalı

=LOWER(A2)

Tüm sütün küçük harf olmalı

default,1 vLAN

Export edilen vLAN’ların içerisinden default vLAN’ı silmeyi unutmayın. Aksi halde import edilecek olan UCS Manager içerisinde default vLAN olduğundan hata alıyor olacaksınız.

CSV içerisinde başlık formatı Name,Id ve vLAN tag formatı aşağıdaki gibi olmalıdır.

Image for post
Image for post

Tüm düzenlemeleri tamamladıktan sonra CSV formatındaki dosyanızı Cisco UCS PowerTool ile UCS Manager’a bağlanarak yeni ortama aktarabillirsiniz.

Image for post
Image for post

Aşağıdaki komutları sırasıyla girmelisiniz.

$lc=(Get-UcsLanCloud)

Start-UcsTransaction

import-csv C:\vlans.csv | % {$lc | Add-UcsVlan -Name $_.Name -Id $_.Id }

Complete-UcsTransaction

$lc | Get-UcsVlan | select Ucs, Name, Id

Son girmiş olduğunuz komut ile import edilmiş olan tüm vLAN’ların çıktısını alabilirsiniz.

Image for post
Image for post

Son olarak;

Eğer vLAN’ları silmek istersiniz aşağıdaki komut ile vLAN aralığı girerek o aralıktaki tüm vLAN’ları otomatik olarak kaldırabilirsiniz.

$lc | Get-UcsVlan | ? {$_.Id -ge 501 -and $_.Id -le 550 } | Remove-UcsVlan -Force

Written by

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store