Image for post
Image for post

vCloud Director için vRealize Operations Tenant App (Deep Dive)

Bulut servis sağlayıcıları hizmet vermiş oldukları vCloud Director ortamları üzerinde kullanılan kaynakları vRealize Operations Manager üzerinden vROPs Tenant App servisine entegre ederek Provider ve Organization vDC ortamlarını bütünleşik olarak izleyebilir, raporlayabilir ve faturalandırabilir.

Her müşteri vRealize Operations Manager ekranına bağlanmadan kendine ait olan vDC kaynaklarını mevcut vCloud Director hesabı ile kendi hesabı üzerinden izleyebilir.

Müşteriler vDC üzerinde kullanmış oldukları bu kaynakların maliyetini inceleyebilir ve aynı ekran üzerinden vDC kaynakları üzerinde olası hataları gözlemleyip ilgili hatalar için detaylı bir bilgi alabilir.

Bu servis ile çoğu müşteri kendi sanal veri merkezi içerisinde kaynak ihtiyaçlarını doğru olarak analiz edebilir ve olası kaynak problemlerinde servis sağlayıcı desteği olmadan bağlı bulundukları ortam üzerinden sorun giderme işlemlerini kendileri yapabilir.

vROPs Tenant App for VM bu hizmeti vCloud Director’e bağlı olan vRealize Operation Manager Management Pack for vCD üzerinden API ve AMQP (RabbitMQ) servisini kullanarak verir. Servis sağlayıcı bu hizmete erişmek isteyen müşteriler için ilgili erişim yetkisini Tenant App Admin ekranından tanımlar ve atar. Yetkilendirilen her sanal veri merkezi müşterisi bağlı olduğu vCloud Director ekranı üzerinden bir plug-in yardımıyla servise bağlanarak ilgili ortam bilgilerini ve metrikleri alır.

Image for post
Image for post

Servis sağlayıcı olarak bu hizmeti verebilmek için öncelikle vRealize Operastions Manager’a sahip olmalısınız. Sonrasında vRealize Management Pack for vCD ve vRealize Operations Tenant App VM paketlerini indirerek bu servisi vCloud Director ortamına entegre edebilirsiniz.

vCloud Director entegrasyonu için;

İndirmiş olduğumuz Management Pack for vCD dosyasını vRealize Operation Manager Repository üzerinden upload edip yüklüyoruz.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra vCloud Director bağlantısı için gerekli olan adaptör Other Accounts altında gelmiş olacak.

Image for post
Image for post

vCloud Director için gerekli olan bağlantı tanımlarını bu adaptörün içerisine giriyoruz.

vRealize Operations Manager artık vCloud Director üzerinde bulunan tüm Provider ve Organization vDC kaynaklarına ait tanımları çekerek kendi inventory’si içerisine ekliyor olacak.

İlgili vCloud Director tanımları yapıldıktan sonra vRealize Operations Tenant App Appliance’sı bağlı bulunduğumuz vCenter ortamına import edip web arayüzüne bağlanıyoruz.

Image for post
Image for post

Tenant App VM henüz vRealize Operations ile entegre değil öncelikle Administration/Solution üzerinden gerekli olan vRealize Operations Manager yetkilendirmesini yapmalısınız.

Image for post
Image for post

Daha sonra gerekli erişim sağlanacak ve müşterilerinizin sanal veri merkezlerini Administration/Access Management üzerinden görüyor olacaksınız.

vRealize Operation servisini alacak olan müşterilerinizi bu ekran üzerinden erişim izni tanımlayabilirsiniz.

Image for post
Image for post

Sırada vCloud Director için gerekli olan Plug-in bağlantısının yapılması var. Administration/Support üzerindeki Self Health sekmesinden vCloud Director ve AMQP (RabbitMQ) bağlantısı için gerekli kullanıcı tanımlarını yapıyoruz.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

İlgili bağlantı tanımları yapıldıktan sonra Tenant App VM Appliance üzerinde bir script tetiklenecek ve vCloud Director içerisine vReaalize Operation Plugin deploy edilecek. Sonrasında vCloud Director arayüzünde bulunan Manage Plugins tabından ilgili Plugin’i seçip Publish edeceğiz.

Image for post
Image for post

Kurulum ve konfigürasyon işlemi artık tamamlandıktan sonra sanal veri merkezi müşteriniz kendi hesabı ile vCloud Director üzerinden Operation Manager ekranına bağlanabilir.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Müşterileriniz Operation Manager üzerinden sanal veri merkezi üzerinde çalışan compute ve storage kaynakları ile ilgili metrikleri oluşturabilir ve bunları dışarı aktarabilir.

Image for post
Image for post

Provider Admin olarak Tenant VM ekranından hem Provider hem de Organization vDC kaynaklarını izleyebilirsiniz.

Image for post
Image for post

Provider olarak tüm vCloud Director ortamınızın için kaynak raporlarını çalıştırabilir ya da bunları zamanlayabilirsiniz.

Image for post
Image for post

Tenant App Admin ekranında Price Policy hazırlayıp bunları müşterilerinize atayabilirsiniz.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Müşterileriniz veri merkezi kullanım oranına ve maliyetlerine kendi Operation Manager ekranı üzerinden istediği zaman erişebilir.

Image for post
Image for post

Özet olarak vRealize Operation Plugin ile müşterileriniz kendi sanal veri merkezleri üzerinde olay görüntüleme, maliyet , kaynak ve kapasite analizi gibi önemli bilgileri görüntüleyebilir buna göre aksiyon alabilir hale gelecektir.

Written by

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store